Waterschap Walcheren

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Waterschap Walcheren

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Waterschap omvattende het gebied van het voormalige eiland Walcheren; opgericht 1 jan. 1965. Het zetelt te Middelburg en is gelegen binnen de gemeenten Vlissingen, Valkenisse, Middelburg, Arnemuiden, Veere, Mariekerke, Westkapelle en Domburg. Aan de oostzijde wordt het waterschap begrensd door het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland. De kadastrale oppervlakte van het waterschap bedraagt ca. 21.026 ha; de lengte van de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde waterkeringen bedraagt voor de eerste waterkering 34,8 km en voor de tweede waterkering 11,5 km (dijken Veerse Meer) en 23 km (overige binnendijken). Bij het rijk in beheer en onderhoud zijnde. Rijkszeeweringen voor Vlissingen en in het Sloe alsmede de dijken langs het Kanaal door Walcheren en langs het Kanaal door de Oude Arne; een gedeelte van de hoofdwaterkering vóór Vlissingen is bij deze gemeente in beheer en onderhoud. De wegen binnen het waterschapzijn in beheer en onderhoud bij het wegschap Walcheren wegschap, waterschap), de gemeenten, de provincie en het rijk. De totale lengte der openbare waterlopen bedraagt ca. 360 km. De waterbeheersing bestaat uit vier poldergemalen en vier onderbemalingen (twee in het waterschap aanwezige windmolens meegerekend) (zie ook Polder Walcheren). Tot en met 1979 waren er drie zuiveringsinstallaties, in 1980 nog één; een nieuwe centrale zuiveringsinstallatie voor geheel Walcheren is gepland; deze zal waarschijnlijk worden gebouwd in 1985/86 of iets later. De herverkaveling Walcheren kwam gereed in 1957, de ruilverkaveling Kleverskerke in 1964. Een nieuwe Walcherse ruilverkaveling is in voorbereiding. De 'Westka(p)pelse zeedijk wordt in de komende jaren verhoogd als onderdeel van de Deltawerken. Het waterschap bestaat uit vier districten, resp. de Noord-, Oost-, West- en Zuidwatering (Polder Walcheren). District 1 of de Noordwatering omvat het noordwestelijk deel van de Polder Walcheren. District II of de Oostwatering bestaat uit het noordoostelijk deel van de Polder Walcheren en de polders Molen, Beekshoek, Boone en Goede, Gerste, Katte, Noorder-Nieuwland, Ooster-Nieuwland, Oranjebosch, Oude Middelburgsche Haven en Vrouwe. District III of de Westwatering omvat het zuidwestelijk deel van de Polder Walcheren. District IV of de Zuidwatering bestaat uit het zuidoostelijk deel van de Polder Walcheren en de polders Bijleveld, Christiaan, Clasina, Dok, Elisabeth, Houwer, Johanna, Langerak, Middelburgsche, Molen (Arnemuiden), Molen (Nieuw- en St.-Joosland), Mortiere, Nieuwerkerke, Nieuw St.-Joosland, Oranje, Oude Haven, Oud St.-Joosland, Rapenburg. Schorer, Suzanna, Waayenburg, Welzinge, Wilhelmina en Zaagmolen. Wapen: Het wapen van het Waterschap Walcheren is gelijk aan dat van de Polder Walcheren. Het bestaat uit een schild van goud, beladen met een walvis van sabel, zwemmen de op een zee van gegolfd azuur en zilver van zes stukken. Het schild is gedekt met een kroon van goud, waarop elf parels van zilver. Het wapen lijkt veel op dat van Zeeland, maar de walvis (vroeger zei men alleen 'wal') is een woordspeling op de naam van het eiland; het is dus een sprekend wapen. Het komt al voor hij Boxhorn (1646), maar de walvis spuit dan rood, alsof hij juist geharpoeneerd is. Op 10 november 1819 werd het wapen bevestigd voor de Centrale Directie van het eiland Walcheren en bij K .B, van 14 augustus 1965 voor het waterschap. Vlag: De waterschapsvlag werd vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering van 24 augustus 1962. Ook hierbij is nauwe aansluiting gezocht bij de Zeeuwse vlag, met als enig verschil het wapen. Historische geografie: Zie bij Walcheren en de afzonderlijke polders. Bestuurlijke ontwikkeling: idem.


AUTEUR

J. Kuipers

LITERATUUR

Wilderom, Tussen afsluitdammen III. Flags of Dutch Polder Boards, id., Flaggen von Waterschappen.


AFBEELDING

Het wapen van het Waterschap Walcheren, naar een 17e-eeuws drukkersvignet (tevens het wapen van de Staten van Walcheren, het v.m. polderbestuur).