Scoop

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Scoop
Logo SCOOP.jpg

In 1998 startte Scoop, het Zeeuws Instituut voor Sociale en Culturele Ontwikkeling met haar werkzaamheden. De stichting was een samenvoeging van elf door de Provincie Zeeland gesubsidieerde organisaties. Culturele, economische, educatieve, medische en vele andere aspecten uit die samenleving, over jong en oud, waren voorwerp van sociologisch onderzoek, monitoring en advies ten behoeve van overheden en instellingen. Op grond daarvan werd beleid al dan niet aangepast en konden eventueel maatschappelijke projecten worden gelanceerd.[1] Gezien haar werkzaamheden kon deze stichting als het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) van Zeeland worden beschouwd.

Mede als gevolg van forse bezuinigingen zagen Scoop en Zeeuwse Bibliotheek de noodzaak in van een verkenning omtrent nadere samenwerking, op 2 juli 2012 resulterend in een verhuizing van Scoop naar het bibliotheekgebouw. Aansluitend werd besloten om per 1 januari 2014 te fuseren tot één nieuwe organisatie, een datum echter die wegens juridische perikelen moest worden uitgesteld. De Provincie was zowel financier als (voornaamste) opdrachtgever van Scoop; in verband met de bestuursvorm van de nieuwe organisatie dient Scoop na de fusie met de bibliotheek haar inkomsten grotendeels uit de markt te genereren.

Kernfunctie van Scoop was die van planbureau - een functie die ook na de fusie met de Zeeuwse Bibliotheek wordt vervuld.

Geschiedenis

Op 7 oktober 1997 werd in verband met een herstructurering van de Zeeuwse welzijnssector door de Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland aan de Provinciale Staten een voorstel gedaan tot de oprichting van een nieuwe organisatie. Voorheen werd die sector met name door het Provinciaal Opbouworgaan Stichting Zeeland (POSZ) bediend - een orgaan dat in 1993 opging in de Stichting voor Volksgezondheid, Maatschappelijke Ontwikkeling en Cultuur (Stichting VMC Zeeland). Het voorstel van GS werd aangenomen. De nieuwe organisatie kreeg de naam Stichting Scoop – Zeeuws steunpunt [later: instituut[2]] voor zorg, welzijn en cultuur.[3] Daarmee werd getracht om verschillende, bestaande organisaties op efficiënte wijze in één punt samen te voegen. Weliswaar verloren die organisaties per 1 januari 1998 hun subsidie van de Provincie, doch niet de mogelijkheid om eventueel als vrijwilligersorganisatie te blijven voortbestaan. Het betrof de volgende 11 instellingen:

 • Stichting VMC Zeeland (inclusief steunfuncties buitenlanders en woonwagenwerk)
 • Stichting Impuls Zeeland
 • Stichting Oecumenisch Centrum voor Jeugd- en jongerenwerk Zeeland (OCJZ)
 • Scouting Zeeland
 • Stichting Ondersteuning Kinderopvang Zeeland (SOKZ)
 • Stichting Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk Zeeland (KMAZ)
 • Provinciale Diaconale Commissie der Nederlands Hervormde Kerk in Zeeland (PDC)
 • Stichting Gereformeerd Sociaal Centrum voor Zeeland (GSC)
 • Humanitas, gewest Zeeland
 • Emancipatiebureau Zeeland
 • Stichting voor Surinamers, Antillianen, Arubanen en Molukkers (SAAM)

In het voorstel van de GS uit 1997 werd als hoofddoel van de nieuwe organisatie gesteld “het binnen de provinciale verantwoordelijkheden integraal ondersteunen van activiteiten en organisaties op de terreinen zorg, welzijn en cultuur in Zeeland”.[4] Om dit hoofddoel te bereiken, zou volgens GS “een goed functionerende organisatie met gekwalificeerde professionals” nodig zijn, “met binding met de Zeeuwse samenleving”. Dit moest gestalte krijgen doordat Scoop een afspiegeling moest gaan vormen van de Zeeuwse samenleving (waarbij Scoop signalen vanuit die samenleving presenteert ten behoeve van de beleidsvorming =signaalfunctie). Ten tweede zou Scoop “toegankelijk, herkenbaar en laagdrempelig” moeten zijn voor gebruikers en afnemers zoals vrijwilligersorganisaties en gemeenten.[5]

Scoopera, foto: Scoop

Vanaf 1 januari 1998 werd Scoop gehuisvesd in het gebouw Achter de Houttuinen 8 te Middelburg.[6] Dit gebouw kreeg de naam Scoopera en huisvestte zo’n 60 medewerkers, aan het eind van 1998 was dit aantal al opgelopen naar 72 medewerkers.[7] Men werkte onder meer aan zogeheten cultuurmenu’s (pakketten van alle kunstdisciplines en cultureel erfgoed dat leerlingen tijdens de schoolloopbaan tot zich nemen),[8] aan de Zeeuwse voorronde van Kunstbende, aan diverse projecten (inzake amateurkunst, opvoeding, ouderen, asielzoekers, kindermishandeling, seksueel geweld et cetera) en aan vele ambitieuze toekomstplannen. Ook werden Scoopera-debatten georganiseerd, discussieplatforms waarbij deskundigen debatteren met Zeeuwse politici, burgers en professionals over beleid om actuele en toekomstige maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.[9]

De daaropvolgende jaren profileerde Scoop zich steeds sterker en leverde zowel theoretische als praktische resultaten in de vorm van rapporten en projecten. Een belangrijke ontwikkeling in 2004 was de vorming van de sector Onderzoek & Advies – een sector die al in hetzelfde jaar twintig onderzoeken uitvoerde.[10] Daarbij werd veel inspanning geleverd aan de zogeheten Jeugdmonitor, een jaarlijks terugkerend instrument om beleidsmakers inzicht te geven in de jeugdproblematiek (0-23 jarigen) ten behoeve van het jeugdbeleid.[11] Daarnaast werd het eerste Sociaal Rapport Zeeland, tegenwoordig (Sociale) Staat van Zeeland (zie onder) gepubliceerd, met als thema’s maatschappelijke participatie, leefbaarheid en sociale veiligheid.[12] Onderzoek wist de weg naar en de vraag van buiten steeds beter te vinden.[13] De portefeuille van de sector Onderzoek & Advies was soms overbelast en zat permanent vol.

In 2009 publiceerde Scoop een grootschalig bevolkingsonderzoek onder de Zeeuwse bevolking, getiteld Sociale Staat van Zeeland, met als belangrijkste thema’s veiligheid, gezondheid, mobiliteit, onderwijs, wonen, werken, zorgen en vrije tijd.[14] Het voornemen was om dit breed opgezette bevolkingsonderzoek vierjaarlijks te herhalen. Het tweede, getiteld Staat van Zeeland, vond dan ook plaats in 2013 (in 2014 gepubliceerd). De aard van deze aanpak heeft voor Provincie en gemeenten de basis gelegd om in 2010 te werken aan een gezamenlijke visie op het sociale domein, met in het verlengde een discussie over de taakverdeling.[15] Ook voor Scoop zelf gaf één en ander structureel richting aan projecten voor 2010 en de jaren daarna.

Tot aan de fusie heeft Scoop steeds twee directeuren gehad: Dick van den Bout (algemeen directeur) en Dick Janse (financieel directeur). Na de fusie is er één directeur die tevens directeur is van beide fusiepartners, namelijk dr. Perry Moree. De naam van de fusie-organisatie werd vanaf 1 oktober 2015 ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

SCP van Zeeland

Van alle provinciale sociaal-culturele onderzoeksinstituten lijkt Scoop het meest op een SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) in het klein, aldus voormalig SCP-directeur Paul Schnabel.[16] Het SCP is, zoals bekend, een belangrijk adviesorgaan van de Nederlandse regering.[17] Via enquêtes, statistieken en literatuuronderzoek worden door Scoop sociale, culturele en andere ontwikkelingen in de Zeeuwse samenleving in kaart gebracht. Kenmerkend voor dit onderzoek is de praktische toepasbaarheid ervan. Op basis van dergelijk onderzoek wordt advies uitgebracht aan lokale overheden zoals de Provincie Zeeland en diverse gemeenten, alsook aan organisaties en instellingen. Die adviezen worden in rapporten gepubliceerd en zijn via internet gratis beschikbaar gesteld.

Onderzoek

Het SCP-onderzoek van Scoop omvat drie deelfuncties: sociale rapportage, monitoring en onderzoeksopdrachten.

Sociale rapportage

Sociale Staat van Zeeland (bron SCOOP).jpg

Sinds 2004 rapporteert Scoop regelmatig over maatschappelijk revelante onderwerpen, in de loop der jaren uitgebreid tot thema’s als gezondheid, leefbaarheid, mobiliteit, onderwijs, veiligheid, vrije tijd, werken, wonen, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Die rapportages vinden nog steeds plaats in het kader van een grootscheeps, vierjaarlijks project dat valt onder de naam (Sociale) Staat van Zeeland, waarbij de kernvraag luidt: hoe staat Zeeland – hoe staat de Zeeuwse bevolking – er in sociaal opzicht voor?

Concreet houdt dit bevolkingsonderzoek in dat een representatieve afspiegeling van de Zeeuwse bevolking (15.000 inwoners in 2009 en 11.000 in 2013) een lijst met vragen over de leefbaarheid binnen de provincie invult. Daarnaast maakt Scoop, binnen het kader van dit meer globale onderzoek, per gemeente nog afzonderlijke rapporten met gegevens over kernen en wijken. De verzamelde gegevens worden door provincie en gemeenten gebruikt om beleid gestalte te geven.

Monitoring

Als SCP van Zeeland verzamelt en produceert Scoop gegevens over de bevolking van de provincie. Specifieke ontwikkelingen van bepaalde thema’s en/of doelgroepen worden nauwkeuriger in de gaten te houden door middel van monitoring. Voorbeelden daarvan zijn de Jeugdmonitor en de Wmo-monitor.

Jeugdmonitor Zeeland

Een belangrijk instrument om inzicht te krijgen in de jeugd in Zeeland en om ontwikkelingen te volgen is de Jeugdmonitor Zeeland.[18] Doel is om beleidsmakers inzicht te geven in de jeugdproblematiek ten behoeve van het jeugdbeleid. Scoop heeft de Jeugdmonitor ontwikkeld en onderhoudt deze. Scoop bundelt bestaande informatie over en doet onderzoek naar de verschillende leefgebieden: onderwijs, welzijn, cultuurleven, sport, gezondheid, jeugdzorg, wonen, werken en veiligheid. Op termijn moet de Jeugdmonitor inzicht geven in de problematiek van de jeugd van 0 tot 23 jaar. Daartoe wordt jaarlijks een onderzoek onder een bepaalde leeftijdscategorie gehouden. De Jeugdmonitor is een samenwerking tussen onder meer de Provincie, alle Zeeuwse gemeenten, de Regiopolitie Zeeland, het RPCZ, de GGD Zeeland, SportZeeland, Intervence (voorheen Stichting Bureau Jeugdzorg), Juvent, ZCAD, Halt bureaus, Veilig Thuis (voorheen AMK) en de Zeeuwse Bibliotheek.

Logo Jeugdmonitor Zeeland.jpg

Wmo-monitor

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingegaan.[19] Door deze wet is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het welzijnsbeleid van de landelijke naar de gemeentelijke overheid verschoven. Door het permanent evalueren van deze overgang en het consequent monitoren van een groot aantal zaken (vgl. huishoudelijke hulp, vervoers-, woon- en rolstoelvoorzieningen et cetera) is het mogelijk punten van verbetering te benoemen en de (dagelijkse) uitvoering van de wet te verbeteren.

De monitor werd voor het eerst in 2007 in Zeeland uitgevoerd. De eerste meting daartoe werd in 2008 gedaan. Dit betrof onder andere een onderzoek naar de klanttevredenheid van aanvragers van individuele Wmo-voorzieningen; ook zijn prestatiegegevens verzameld van het gemeentelijk beleid. Door het jaarlijks herhalen van deze onderzoeken is het mogelijk ontwikkelingen te traceren. Dit biedt de Zeeuwse gemeenten mogelijkheden om het eigen beleid kritisch te evalueren en verbeteringen verder te ontwikkelen.[20]

Onderzoeksopdrachten

Behalve structureel onderzoek binnen bovengenoemde projecten hield Scoop zich tevens bezig met ad hoc onderzoeksopdrachten op het gebied van sociale en culturele ontwikkeling.[21] Dat gebeurt anno 2015 in opdracht van de Provincie, de gemeenten en andere relaties. Criterium is dat het moet passen binnen het beleid van de fusieorganistie. Eén van de eerste voorbeelden van zo’n specifieke onderzoeksopdracht vormde een uitvoerig onderzoek over vrijwilligerswerk uit 2005.[22]

Sociale en culturele ontwikkeling

Behalve met theoretisch onderzoek naar de sociale staat van de Zeeuwse samenleving werd ook gekeken naar op de praktijk gerichte zaken. Centraal daarbij stond de sociale en culturele ontwikkeling van Zeeuwen, zowel jong als oud. Tot 2014, dus tot het tijdstip van fuseren, kan deze sociaal-culturele poot als volgt worden weergegeven:[23]

Sociale ontwikkeling

Bij de sociale ontwikkeling valt te denken aan thema’s als ‘jeugd’, ‘leefbaarheid en participatie’, ‘zorg en welzijn’, ‘sociale veiligheid’ en ‘vrijwilligerswerk’.

Voor wat betreft het thema ‘jeugd’ werd samengewerkt met veel instellingen en organisaties in Zeeland. Eén van de doelen was om onderwijsachterstand te voorkomen, al waren ook gezondheid en veiligheid punten van aandacht. Er werd samengewerkt met de GGD- en de Regiopolitie Zeeland. Voorts was er samenwerking met Intervence (voorheen Bureau Jeugdzorg), gemeenten en instellingen om ervoor te zorgen dat de jeugd niet wordt buitengesloten van het normale leven.

Voor wat betreft het thema ‘leefbaarheid’ trachtte Scoop de betrokkenheid van burgers bij beleidsontwikkeling (burgerparticipatie) te vergroten. Een goed sociaal beleid wordt idealiter op de noden en wensen van burgers afgestemd. Het is daarom van belang die noden en wensen helder te krijgen, als ook om die daarna bij de politiek kenbaar te maken. Doel hierbij was telkens de leefbaarheid van Zeeuwen verbeteren. Zo werden oplossingen gezocht voor het verdwijnen van dorpshuizen en scholen of werden pleinen gecreëerd waar mensen elkaar ontmoetten en waar welzijn en cultuur elkaar raakten. Iets dergelijks gold voor het thema ‘zorg en welzijn’: Scoop bemiddelde tussen verschillende partijen teneinde de noden en wensen van de bevolking, inclusief die van de sociaal zwakkeren, zo goed mogelijk af te stemmen op een aangepaste en betaalbare zorg.

Op het gebied van het thema ‘sociale veiligheid’ werden diverse activiteiten ontplooid (educatief, contact met Regiopolitie en Bureau Jeugdzorg e.d.) teneinde jeugdcriminaliteit en huiselijk geweld tegen te gaan, alsmede de verloedering en kleine criminaliteit in verouderde stadswijken.

Culturele ontwikkeling

Bij de culturele ontwikkeling werden vier hoofdthema’s onderscheiden:

 1. Jeugd & Cultuur/Talentontwikkeling
 2. Cultuureducatie
 3. Innovatie/Kennis/Ontwikkeling
 4. Cultuurmonitor

Jeugd & Cultuur/Talentontwikkeling

Jongeren debatteren via iDebate, foto: Kate Dohe

Het is in maatschappelijk opzicht van belang dat jonge mensen zich intellectueel (via debat) en creatief (via kunst) kunnen ontwikkelen. Scoop zette in op deze ontwikkeling door het organiseren van debatten (vgl. IDEA, de International Debate Education Association) en jeugdcultuurprojecten als Kunstbende, PopSport, POPAANZEE, Zeeuwse Belofte en Dansdroom Zeeland. Via deze nog steeds bestaande projecten kunnen jongeren hun artistieke talenten etaleren en verder ontplooien. Samen met het Zeeuws onderwijs, de gemeenten, culturele en maatschappelijke organisaties werd aan een culturele infrastructuur gewerkt.

Kunstbende

In zijn algemeenheid verwijst Kunstbende naar een landelijke talentenwedstrijd voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar. De Zeeuwse Kunstbende wordt door Scoop gecoördineerd. Eraan meedoen kan in de categorieën Dans, DJ, Expo, Fashion, Film & Animatie, Muziek, Taal en Theater & Performance. Niet alleen de uitvoering is daarbij belangrijk. Het hele jaar worden workshops georganiseerd voor de creatieve ontwikkeling van jongeren. In elke provincie zijn voorrondes op professionele podia met een deskundige jury. De finale vindt meestal in Amsterdam plaats.[24]

PopSport

Hieronder verstaat men een landelijk coachingsprogramma waarin beginnende dj’s, bands en muzikanten werken aan hun muzikale en zakelijke vaardigheden om later succesvol te kunnen opereren, in Zeeland gecoördineerd door Scoop. PopSport is géén wedstrijd, maar een kans om workshops te volgen van professionals. Alles draait om talentontwikkeling.[25]

Popaanzee
Logo POPAANZEE.jpg

Onder de naam Popaanzee valt het samenwerkingsproject van Scoop en Zeeuwse poppodia als Podium ’t Beest – Goes, Brogum – Zierikzee, De Piek – Vlissingen, De Pit – Terneuzen en De Spot – Middelburg. Het project bestaat uit een bandcoachingstraject voor Zeeuws poptalent, concerten van Zeeuwse en (inter)nationale bands op de zes Zeeuwse podia en op festivals.[26] Het hele jaar door worden verschillende optredens door Popaanzee georganiseerd. Eén van de bekendste projecten van Popaanzee was de Eddy Christiani Award.

Zeeuwse Belofte

Dit is dé Zeeuwse competitie voor muziektalent, gecoördineerd door Scoop. De finalisten komen uit de regionale bandtalentprojecten Hooi!koorts, 2nd InfluenZ, RegioRuis en Steenworp. De winnaar van de Zeeuwse Belofte verdient een plaats in het bandcoachingsproject Popaanzee en mag het jaar daarop spelen tijdens de Sena pop NL Award in de Melkweg in Amsterdam.[27]

Dansdroom Zeeland

Deze dansdroom is een jaarlijks (oktober-januari) terugkerend dansfestival voor amateurs dat plaatsvindt bij podia, dansscholen en centra voor kunst- en cultuureducatie in Zeeland, mede georganiseerd door Scoop. In de Dansdroom Zeeland maken Zeeuwse dansers met een topchoreograaf een bijzondee danschoreografie. Aansluitend kunnen ze dansvoorstellingen bezoeken, dansfilms bekijken, open lessen meemaken of workshops volgen. Alle organisaties die met dans werken, worden zoveel mogelijk bij Dansdroom Zeeland betrokken om zo het dansklimaat in onze provincie te versterken.[28]

Dansdroom (foto SCOOP).jpg

Cultuureducatie

De Provincie Zeeland wil cultuureducatie op scholen stimuleren. In Zeeland bieden diverse instellingen en organisaties tal van activiteiten en projecten aan op het gebied van cultuureducatie. Scoop ondersteunde deze dienstverlening aan scholen in het primair en voortgezet onderwijs door samenwerking met kunsteducatiecentra in de verschillende Zeeuwse regio’s en met Zeeuwse culturele instellingen. Scoop adviseerde en verbond de centra voor kunst- en cultuureducatie en er werd onderzoek gedaan naar de effecten van kunsteducatie in het onderwijs en de uitwerking van het provinciale beleid.[29]

Innovatie/Kennis/Ontwikkeling

Cultuur kan als vliegwiel voor sociale, economische en ruimtelijke ontwikkeling worden gezien. Een voorbeeld van Scoops rol hierin vormde Centree. In 2005 werd op verzoek van de Schouwen-Duivelandse woningbouwcorporatie Zeeuwland begonnen aan een onderzoek naar de haalbaarheid van een zogeheten cultuurplein, dat wil zeggen een fysieke plek waar mensen worden uitgenodigd voor entertainment en ontmoeting. Vervolgens werd in 2007 Stichting Centree opgericht, gevestigd te Zierikzee. Deze stichting heeft geen winstoogmerk, doch is louter bedoeld om mensen op Schouwen-Duiveland economische, culturele, toeristische, ruimtelijke en sociale impulsen te geven. Cultuurplein Centree is een ontmoetingsplek waar diverse soorten cultuuruitingen kunnen plaatsvinden. Centree tracht daarbij tevens het cultureel erfgoed te vitaliseren en te versterken, waarbij de culturele identiteit van Schouwen-Duiveland in het bijzonder en van de Provincie Zeeland in het algemeen centraal staat.[30]

Cultuurmonitor

In opdracht van de Provincie Zeeland trachtte Scoop de culturele ontwikkelingen in Zeeland te monitoren, dat wil zeggen over een langere termijn in kaart te brengen. Daartoe heeft Scoop in 2004 en 2009 een Culturele atlas gepubliceerd, in beide gevallen teruggrijpend op het jaar daaraan voorafgaand.[31] De atlas geeft een overzicht van de diverse aspecten van cultuur in Zeeland. Die informatie is als instrument bedoeld bij het ontwikkelen van nieuwe plannen en cultuurbeleid.

Cultuurmonitor Zeeland (foto SCOOP).jpg

Fusie met de Zeeuwse Bibliotheek

Na de (nog officieuze) fusie met de Zeeuwse Bibliotheek vanaf 1 januari 2014 hield Scoop formeel op te bestaan, maar binnen de nieuwe fusieorganisatie vervult Scoop nog steeds veel van haar oorspronkelijke kerntaken. Zo herbergt de organisatie thans in zich het SCP van Zeeland, inclusief de onderzoekstaken (sociale rapportage, monitoring en onderzoeksopdrachten). De andere, sociaal-culturele poot is, weliswaar op een andere wijze vormgegeven, maar kernelementen eruit – zoals educatie en talentontwikkeling – krijgen ook in de fusieorganisatie aandacht.

Samenwerkingsprojecten tussen Scoop en de Zeeuwse Bibliotheek vonden al plaats sinds 2006, in het kader van ontmoeting en debat, waarbij Zeeuwse thema’s bespreekbaarder werden gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn het Prinsjesdagdebat, de samenwerking bij het project Standplaats Zeeland, Nieuwsportaal Zeeland met als thema ‘krimp’, bijdragen aan de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta, samenwerking rond het thema vitaal platteland en onderwijsdebatten. Raakvlakken zijn verder: aandacht voor onderzoek, digitaal toegankelijk maken van informatie, burgerparticipatie, cultuur(educatie) en bijdragen aan het voorzieningenniveau op het platteland.

De gedachte achter de fusie, afgezien van de economische aanleiding daartoe,[32] berust in de mogelijkheid tot wederzijdse aanvulling van beide kennisorganisaties. Terwijl de Zeeuwse Bibliotheek vooral een eerstelijns publieksinstelling is met een dienstverlenende functie, werkt Scoop veeleer achter de schermen, gericht op kennisverwerving omtrent de Zeeuwse samenleving. Indien nu Scoop, als SCP van Zeeland, haar sociologische bevindingen doorsluist naar de Zeeuwse Bibliotheek (informatieaanbod), kan de bibliotheek die bevindingen vervolgens – op laagdrempelige wijze – doorsluizen naar haar bezoekers (informatieverspreiding).

Auteur

Hans Clement, red.: Anika Keijzer, 2015

Literatuur

-Bestuur Scoop, Jaarverslaggeving 2007 (Middelburg, 2008).

-Bout, D. van den & Brandenbarg, T., Op weg naar een dynamisch kennis- en informatieplatform van Zeeland. Verbinding Zeeuwse Bibliotheek en Scoop (Middelburg, 2010).

-Broos, L., ‘Het beste gewest om in op te groeien’. Jeugd en cultuur in Zeeland verbonden door SCOOP, in: Zeeuws Tijdschrift 62-4 (2012) 34-38.

-Franken, L., SCP-functie van Scoop. 2010-2012 (Middelburg, 2010).

-Gedeputeerde Staten van Zeeland, Afronding herstructurering welzijn. Inrichting Stichting SCOOP, Zeeuw steunpunt voor zorg, welzijn en cultuur, WEB-482, nr. 974712/34 (Middelburg, 1997).

-Gorsel, W. van, Wmo-monitor Zeeland. Klanttevredenheid Wmo. Verslag van een onderzoek naar de klanttevredenheid van Zeeuwse Wmo-aanvragers (Middelburg, 2010).

-____________ & Kooten, P. van, Wmo-monitor 2013. Gemeente Veere (Middelburg, 2014).

-Hoog, L. de, Beleids- en jaarplan arbeidsomstandigheden SCOOP 1998/1999 (Middelburg, 1999).

-Kraker, P. de, Tak, I. van der, Wouw, D. van der, Van vrijwilligerswerk naar vrijwillige inzet. Een onderzoek naar vrijwilligers en hun organisaties in Zeeland (Middelburg, 2005).

-Marijs-de Visser, A., Scoop Jaarverslag 2004 (Middelburg, 2006).

-Matthijssen, M., Grenzen doorbreken op weg naar (zelf)redzaamheid. De debatmethode van SCOOP, in: Zeeuws Tijdschrift 62-4 (2012) 38-40.

-Ibidem, Het Odensehuis Zeeland. Vangnetwerk voor mensen met dementie, in: Zeeuws Tijdschrift 62-4 (2012) 44-45.

-Mico, M., SCP-directeur Paul Schnabel: ‘Zeeland, weet wat je hebt’, in: Zeeuws Tijdschrift 62-4 (2012) 12-14.

-Oosthoek, N., Jaarverslag Scoop 2005 (Middelburg, 2006).

-Pijpers-Keijzer, A., Jaarverslag 2006 (Middelburg, 2007).

-______________, Jaarverslag 2008 (Middelburg, 2009).

-______________, Scoop Jaarverslag 2009 (Middelburg, 2010).

-______________, Scoop Jaarverslag 2010 (Middelburg, 2011).

-______________, Scoop Jaarverslag 2011 (Middelburg, 2012).

-Schrier, R., Zwarte dag voor Zeeland. Provincie stelt gemeenten op de hoogte, in: PZC 16 mei 2012.

-Scoop Jaaroverzicht ’98 (Middelburg, 1999).

-Scoop Jaaroverzicht. Voortvarend 2000 (Middelburg, s.a.).

-Scoop, werk in uitvoering 2004. Projecten en activiteiten uit de sectoren Sociale ontwikkeling, Culturele ontwikkeling en Onderzoek & advies (Middelburg, 2004).

-Simon, C. & Van der Wouw, D., Méér profiel. Gebruikersonderzoek Zeeuwse Bibliotheek: wetenschappelijke collectie en speciale diensten (Middelburg, 2004).

-Smit, A., Sociale Staat van Zeeland. Provinciaal rapport 2009 (Middelburg, 2009).

-Vandenbroucke, M. et al., De staat van jeugdparticipatie in Nederland vanuit het perspectief van gemeenten. Quickscan onder 175 gemeenten (Utrecht, 2010).

-Wouw, D. van der et al., Staat van Zeeland. Zeeland in tijden van crisis (Middelburg, 2014).

Noten

 1. Zo konden bijvoorbeeld projecten rondom scholen worden gerealiseerd ter handhaving/verrijking/verbetering van het onderwijs. Via andere projecten traden mensen met elkaar in debat over maatschappelijke thema’s, zoals bijvoorbeeld het verdwijnen van dorpshuizen of politieke kwesties. Op dergelijke en andere punten kon Scoop lokale organisaties bemiddelend ondersteunen. Het innovatieve element tenslotte kon als consequentie van een onderzoek of project ontstaan. Ontwikkeling op welk maatschappelijk domein dan ook kan niet geschieden zonder innovatieve ideeën die uitgaan van verandering. Scoop trachtte die ideeën, in samenwerking met en ten behoeve van alle Zeeuwen, te ontdekken en uit te werken.
 2. Zie Scoop Jaaroverzicht ’98, p. 1.
 3. Sinds de oprichting is naam Scoop.
 4. [Gedeputeerde Staten van Zeeland], Afronding herstructurering welzijn. Inrichting Stichting SCOOP, Zeeuw steunpunt voor zorg, welzijn en cultuur, 2.
 5. Ibidem, 4.
 6. SCOOP Jaaroverzicht ’98, 1.
 7. Ibidem, p. 1 en 5.
 8. Ibidem, 3.
 9. Ibidem, 4.
 10. Idem.
 11. Ibidem, p. 8.
 12. Ibidem, 15.
 13. Jaarverslag SCOOP 2005, 11.
 14. Scoop Jaarverslag 2009, 9.
 15. Scoop Jaarverslag 2010, 9.
 16. Mico, SCP-directeur Paul Schnabel: ‘Zeeland, weet wat je hebt’, p. 13. Voor een uitvoerige beschrijving van de overeenkomst tussen SCP en SCOOP zie Franken, SCP-functie van Scoop. 2010-2012.
 17. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal_en_Cultureel_Planbureau.
 18. Vgl. Scoop, werk in uitvoering 2004. Projecten en activiteiten uit de sectoren Sociale ontwikkeling, Culturele ontwikkeling en Onderzoek & advies, 25.
 19. Vgl. Van Gorsel, Wmo-monitor Zeeland. Klanttevredenheid Wmo. Verslag van een onderzoek naar de klanttevredenheid van Zeeuwse Wmo-aanvragers, p. 7.
 20. In 2013 werd voor het eerst gekozen voor een online-enquête. Omdat in de loop van tijd echter duidelijk werd dat de respons zeer laag zou worden, heeft de gemeente Veere besloten aanvullend alsnog op de oude, vertrouwde manier te enquêteren, met behulp van een schriftelijke vragenlijst. Dit leidde voor de gemeente Veere tot een respons van 30 ingevulde vragenlijsten.
 21. Vgl. Scoop, werk in uitvoering 2004. Projecten en activiteiten uit de sectoren Sociale ontwikkeling, Culturele ontwikkeling en Onderzoek & advies, pp. 25 e.v.
 22. De Kraker et al., Van vrijwilligerswerk naar vrijwillige inzet. Een onderzoek naar vrijwilligers en hun organisaties in Zeeland.
 23. Waarvoor geldt dat sommige aspecten nog steeds bestaan, zij het in een andere vorm, conform de eisen van de nieuwe fusie-organisatie.
 24. Broos, ‘Het beste gewest om in op te groeien’, p. 36.
 25. Idem.
 26. Ibidem, p. 37.
 27. Idem.
 28. Idem.
 29. Zie voor onderzoek van Scoop: Somers, Cultuureducatie in het primair onderwijs in Zeeland 2005-2008 en Somers, Cultuureducatie in het primair onderwijs in Zeeland 2009.
 30. Zie verder de website van de Stichting Centree.
 31. Vgl. Franken, Culturele atlas Zeeland 2003; Somers, Culturele atlas Zeeland 2008.
 32. Door de fusie kon een aanzienlijk deel van de provinciale bezuinigingen worden opgevangen, waardoor zowel Scoop als de Zeeuwse Bibliotheek een aanzienlijk deel van hun doelstellingen kon behouden.