Stichting Zeeland

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Stichting Zeeland
Opening Stichting Zeeland in 1963 te Middelburg, fotoarchief PZC, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 136619

Stichting Zeeland werd opgericht in november 1947 door het Provinciaal Bestuur van Zeeland en met steun van de rijksoverheid. De oorspronkelijke naam 'Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel Werk' werd in 1962 gewijzigd in Provinciaal Opbouworgaan Stichting Zeeland. De stichting was één van de 11 provinciale opbouworganen in Nederland. De oorspronkelijke doelstelling was de behartiging van de belangen van het maatschappelijk en cultureel werk in de provincie door het bevorderen van samenwerking, het stimuleren van het werk van de desbetreffende organisaties en het treffen van voorzieningen in bestaande leemten. Naarmate in de loop der jaren de belangstelling voor het welzijnsbeleid en met name ook de overheidsbemoeienis op dit terrein sterk toenamen werd het werkterrein van de Stichting Zeeland dienovereenkomstig uitgebreid.

Anno 1983 hield de stichting zich bezig met overleg, onderzoek, advisering, planning en stimulering op vrijwel alle terreinen die tot het welzijn werden gerekend. Zij verrichtte daarbij haar diensten zowel ten behoeve van de overheid als van het particulier initiatief. Sedert de vijftiger jaren werden vanuit de Stichting Zeeland naast de algemene functies een vijftal provinciale raden ontstaan, die zich specifiek bezighielden met de beleidsvorming ten behoeve van een aantal deelterreinen: de Zeeuwse Culturele Raad, de Zeeuwse Jeugdraad, de Zeeuwse Sportraad, de Zeeuwse Raad voor Maatschappelijke Dienstverlening en de Zeeuwse Raad voor Ouderen. Tezamen met de algemene componenten vormden deze raden binnen het verband van de Stichting Zeeland één organische eenheid met een gezamenlijke rechtspersoonlijkheid. In het bestuur van de stichting werden het provinciaal bestuur, de gemeentebesturen en een aantal belangrijke maatschappelijke stromingen vertegenwoordigd. De stichting was gevestigd te Middelburg en ging later op in SCOOP.

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

-Mutsaert