Woonoverlast

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Woonoverlast

Algemeen

Ongeveer driekwart van de Zeeuwen (73%) heeft zelden last van vocht in huis; 6% heeft daar vaak last van. In de gemeente Tholen lijkt last van vocht in huis iets vaker voor te komen (67% zelden; 9% vaak). Ook blijken jongvolwassenen meer aan te geven hier vaak last van te hebben (9%) dan ouderen (60-80 jarigen en 80-plussers), waarvan een kleiner aandeel (respectievelijk 4% en 5%) aangeeft vaak last te hebben van vocht in huis. Drie op de tien Zeeuwen (30%) heeft vaak last van hondenpoep. Landelijk ligt dit percentage lager (21%). In de gemeente Vlissingen (43%) en de gemeente Tholen (40%) komt dit vaker voor. Er is een duidelijk verband tussen het ervaren van overlast door hondenpoep en levensfase. Het percentage mensen dat daardoor overlast ervaart neemt toe met de leeftijd (23%, 29%, 38% vaak). Onder de 80-plussers is het aandeel mensen dat hierdoor overlast ervaart echter weer wat kleiner: 26% van hen zegt vaak last van hondenpoep te hebben.

Geluidsoverlast door buren ervaart ongeveer één op de tien Zeeuwen vaak (9%). Er zijn geen significante verschillen naar gemeente. Wel blijkt dat geluidsoverlast door buren afneemt met de leeftijd. Zelden last van geluid door buren heeft 54% van de jongvolwassenen, 61% van de mensen in de spitsuurfase (30-59 jaar), 73% van de mensen in de fase van actieve ouderdom (60-80 jaar) en 80% van degenen in de fase van intensieve verzorging (80+). Voor het vaak ervaren van geluidsoverlast door buren zijn de percentages respectievelijk 12%, 9%, 6% en 2%.

Rommel op straat is voor iets meer dan één op de tien Zeeuwen (12%) iets waar ze vaak last van hebben. Dit percentage is vergelijkbaar met het landelijke cijfer van 11%. In de gemeente Vlissingen geldt dit voor meer mensen (26%). Ook in de gemeente Tholen hebben wat meer mensen last van rommel op straat (17%). In Veere ervaart slechts 4% dit vaak. Er is geen verband tussen het ervaren van rommel op straat en de levensfase.

Voorzieningen

Bijna tweederde van de Zeeuwen (64%) is in het algemeen tevreden over de voorzieningen in de wijk of kern, een klein deel (4%) is ontevreden en een derde (33%) matig tevreden. In de gemeente Tholen zijn naar verhouding veel mensen ontevreden over de voorzieningen in de wijk of kern (8%) en weinig mensen tevreden (53%). In Kapelle zijn de inwoners het meest tevreden. Slechts 1% is ontevreden en meer dan [AFBEELDING 13] driekwart is tevreden (78%). Ouderen (80 jaar of ouder) zijn naar verhouding vaker tevreden met de voorzieningen (72%) in de wijk of kern en minder vaak matig tevreden (25%). Het percentage ontevredenen varieert niet naar levensfase.

In de Sociale Staat van Zeeland is ook gevraagd naar de aanwezigheid van voorzieningen en of men voorzieningen mist. In figuur 4 is de antwoordverdeling opgenomen. Het meest gemist worden postagentschappen, bank of pinmogelijkheden, jongerenontmoetingsplekken en sportvoorzieningen.

Als gekeken wordt naar de type woongebieden van de provincie Zeeland zijn er geen verschillen wat betreft het missen van voorzieningen. Kijkend naar de type woongebieden van het SCP valt op dat men op het stedelijke platteland en het woonplatteland de bank/pinmogelijkheden mist (respectievelijk 43% en 29%). Op het woonplatteland mist men ook het postkantoor/postagentschap (41%). Over dit laatste zijn de meningen echter verdeeld, aangezien tevens een derde van de bevolking (33%) in dat gebied aangeeft het niet te missen.

Verhuisgeneigdheid

Uit het bevolkingsonderzoek Sociale Staat van Zeeland komt naar voren dat 9% van de Zeeuwen binnen twee jaar verhuisplannen heeft. Dit is wat lager dan de 13% die in 2006 naar voren kwam. Het is goed mogelijk dat de economische crisis, die startte in het najaar van 2007, verhuisplannen heeft beïnvloed, waardoor er minder neiging tot verhuizen is ontstaan. Nog eens 11% heeft verhuisplannen op een termijn van twee tot vijf jaar. Vooral veel inwoners van de gemeenten Goes en Vlissingen denken aan verhuizen, in de gemeente Sluis juist minder. Onder jongeren is de neiging tot verhuizen het grootst: één op de vijf (21%) jongvolwassenen (16-29 jaar) heeft plannen om binnen twee jaar te verhuizen.

Bijna vier van de tien mensen (38%) die willen verhuizen, willen naar een huurwoning. Vooral onder ouderen met verhuisplannen is een huurwoning populair. Van de mensen in de fase van actieve ouderdom (60-79 jaar) wil tweederde (68%) naar een huurwoning, terwijl bijna alle mensen in de fase van intensieve verzorging (80-plussers) die willen verhuizen een huurwoning wensen (97%). In de gemeenten Goes en Reimerswaal wil een hoger dan gemiddeld percentage (46%) naar een huurwoning verhuizen.

Het meest gewild zijn eengezinswoningen (27%), vrijstaande woningen (28%) en twee-onder-een-kapwoningen (11%). Ongeveer één op de vijf zoekt een appartement (14% met lift, 5% zonder), één op de tien een seniorenwoning (10%) en 4% een aanleunwoning. Er zijn verschillen tussen gemeenten. In Vlissingen en Goes wil men graag een eengezinswoning (rijtjeshuis of hoekwoning). In Noord- Beveland, Middelburg en Hulst zijn naar verhouding appartementen erg gewild. In Schouwen-Duiveland springt het hoge percentage woningzoekende inwoners dat op zoek is naar een seniorenwoning in het oog.

De verschillen naar levensfase zijn ook duidelijk herkenbaar. De inwoners in de fase van intensieve verzorging willen vooral verhuizen naar aanleun-/zorgwoningen en seniorenwoningen. Jongvolwassenen zijn vooral aan het kijken naar eengezinswoningen. De inwoners in de spitsuurfase (30-59 jaar) willen graag een vrijstaande woning. De mensen in de fase van actieve ouderdom willen vooral naar appartementen of seniorenwoningen (zie figuur 6).

Auteur

Ankie Smit en Hans Clement, 2013

Literatuur