Vogelwacht

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Vogelwacht (vogelbeschermingswacht, Natuur- En Vogelwacht, Vogelwerkgroep)

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Zeeland kent een aantal vogelbeschermingsverenigingen: Natuurbeschermingsvereniging 'Het Duumpje'. Voortzetting van de op 28 juni 1956 opgerichte Vogelbeschermingswacht 'Het Duumpje' (=streeknaam voor het winterkoninkje), gevestigd te Oostburg, naar aanleiding van de koude winter van 1955-1956 toen, op particulier initiatief van mevrouw Rasker te Oostburg en met hulp van gemeentewerklieden, de vogels in het toegevroren Grote Gat werden gevoerd met ingezameld graan en brood. Op 16 december 1975 werd de doelstelling verruimd en de naam gewijzigd in 'Natuurbeschermingsvereniging Het Duumpje'. Inschrijving in de Kamer van Koophandel volgde met als doelstelling de bescherming en het behoud van flora en fauna in West Zeeuws-Vlaanderen. In 1979 telde de vereniging 280 leden De activiteiten bestaan o.a. uit de uitgave van het mededelingenblad 'Het Duumpje'; ganzentellingen; organiseren van tochten door de Braakman, het Land van Saeftinge, de Hooge Platen in de Westerschelde; vogeltrektellingen (duingebieden: Cap Gris Nez); fabricage en uitgifte van uilebroedkasten; onderhoud en beheer van natuurgebieden (de Reep, Verdronken Zwarte Polder); onderhoud van knotbomen; lezingen. Een Biologische Werkgroep houdt zich speciaal bezig met het internationale Atlasproject (een broedvogelinventarisatie in een aantal landen rond de Noordzee met het doel het samenstellen van een Atlas); inventarisatie van hogere planten (o.a. op dijken, schorren en slikken); onderzoek naar voorkomen, terreinkeuze en gedrag van ganzen in West Zeeuws-Vlaanderen; onderzoek naar voorkomen van de steenuil, ransuil, kerkuil en velduil in West Zeeuws-Vlaanderen; evaluatie van de Hooge Platen; deelname aan de wintertellingen (vogels) voor het Rijksinstituut voor Natuurbeheer te Arnhem, voor de Milieudienst van Rijkswaterstaat en voor Staatsbosbeheer. Natuur- en vogelwacht Schouwen-Duiveland. Opgericht 10 mei 1949 onder de naam ‘Vogelwacht Schouwen-Duiveland’. Gevestigd te Westerschouwen. Koninklijke goedkeuring van de statuten op 2 juli 1974, op welke datum de naam veranderd werd in 'Natuur en Vogelwacht Schouwen-Duiveland'. In 1955 werd de afdeling Jeugdvogelwacht opgericht. In juni 1979 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met als doelstelling het bevorderen van de bescherming van de natuur, het landschap en het milieu. Het ledenaantal in 1979 bedroeg 900 volwassenen en 70 jeugdigen. De activiteiten bestaan o.a. uit de uitgave van het verenigingsblad 'Sterna', ca. 4 x per jaar; het organiseren van excursies en lezingen op natuurgebied; rondleidingen voor toeristen door het natuurterrein 'Het Zeepe'; het organiseren van diverse cursussen t.b.v. de natuurbescherming; vogeltellingen, waarvan de wintertellingen (oktober t/m april) als bijdrage aan de tellingen door Staatsbosbeheer en het Rijksinstituut voor Natuurbeheer; deelname aan het Atlas project. Vogelwacht Oost Zeeuws-Vlaanderen 'De Steltkluut'. Opgericht 19 juni 1956. konink lijk goedgekeurd 3 juli 1974; aantal leden 420 (1978). Doel: het beschermen van de natuurlijke vogelstand en de daarvoor vereiste biotopen, vooral van Oost Zeeuws-Vlaanderen. Aktiviteiten: het uitgeven van het tweemaandelijks blad 'De Steltkluut'; organisatie van excursies; meewerken aan regionale en nationale vogeltellingen; plaatsen en controleren van nestkasten; onderhoud van knotbomen; inventarisatie van natuurgebieden, resulterend in o.a. 'Het Groot Eiland Centraal' (M.A. Buise) en 'De Otheense Kreek' (P. Maas). Natuurbeschermingsvereniging 'Vogelwerkgroep Walcheren'. Opgericht 12 november 1980 te Vlissingen. Een zelfstandige werkgroep van de afdeling Walcheren van de Kon. Ned. Natuurhistorische Ver. (KNNV). De vereniging is als vogelwerkgroep tevens aangesloten bij het Contactorgaan voor Vogelstudie en de Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (SOVON). Doelstellingen zijn: de beoefening van de studie van de in het wild levende vogels; het bedrijven van actieve vogelbescherming en het uitdragen van de natuurbeschermingsgedachte, waaronder het voeren van aktie. De vereniging is een werkgroep van zelfstandig werkende vogelaars, die in 1981 46 leden telde. De activiteiten omvatten: projectgroepen voor inventarisaties en tellingen (kerkuilen, watervogels, roofvogels en kraaiachtigen; individuele soorten als dodaars, paapje, tapuit e.a.); broedvogelinventarisaties van de buitenplaatsen op Walcheren; nestkastonderzoek en medewerking aan het Atlasproject voor trek- en wintervogels van het SOVON. De werkgroep tracht haar doelstellingen te bereiken door de organisatie van projectgroepen, het publiceren van onderzoeksmededelingen, het houden van lezingen en bevorderen van contact tussen de aangesloten leden.


AUTEUR

G.H. Harte

AFBEELDING

Omslagtekening op 'Sterna', periodiek van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland.