Visvliet/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

Geslacht, afkomstig uit Visvliet in Groningen. De stamvader van de Zeeuwse tak zou Meinard Egbertsz. zijn (geb. ca. 1575 te Visvliet), die op het eind van de 16e eeuw apotheker te Veere was. Nazaten in de 17e en 18e eeuw kozen veelal een medisch of een daaraan verwant beroep, o.a. Meinard (Middelburg 16 okt. 1708-Middelburg 5 maart 1769). Promoveerde te Leiden in 1735, zowel in de medicijnen als in de rechten. Hij vestigde zich als geneesheer te Middelburg, werd in 1741 lector in de ontleedkunde en in 1750 hoogleraar aan de Illustere School in die stad. In 1753 werd hij raad en schepen te Middelburg. In de 19e en 20e eeuw waren twee telgen uit het geslacht Van Visvliet archivaris: Jacob Philip van (Middelburg 14 juni 1816-Middelburg 30 dec. 1888). Archivaris van de provincie Zeeland (1843-1888). Doorliep de Latijnse school te Middelburg en begon zijn loopbaan in 1838 als secretaris van het college van regenten over de Godshuizen in zijn geboortestad, tot hij van 1858 tot 1888 zelf regent van deze instelling was. Hij was de eerste die voor Zeeland 'districtsarchieven' bepleitte als vorm van samenwerking tussen de afzonderlijke gemeente-archieven. Zijn voorstellen werden in de archiefwet van 1918 opgenomen. Hij vervulde talrijke functies op maatschappelijk en kerkelijk gebied: o.a. griffier bij de Centrale Directie (later het polderbestuur) van Walcheren (1858-1886, als opvolger van zijn broer, Cornelis Marinus),lid van de gemeenteraad van Middelburg (1859-1875), secretaris van de Maatschappij van Weldadigheid, afd. Middelburg (1859) en voorzitter van de Evangelische Maatschappij en het College van Notabelen van de Hervormde Gemeente. Als kapitein van de schutterij maakte hij zich bovendien verdienstelijk bij de grote brand in de Lange Delft in Middelburg in 1857, waarvoor hij door de koning onderscheiden werd. Uit waardering voor zijn historisch werk werd hem het lidmaatschap aangeboden van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in Leiden en het Utrechts Historisch Genootschap. Werken m.b.t. Zeeland: zie bibliografie. Meinhard Hendrik van (Middelburg 16 dec. 1861-Bergen op Zoom 6 maart 1930). Neef van bovengenoemde Jacob Philip. Gemeente-archivaris van Middelburg (1890-1901). Was sinds 1888 werkzaam op het Rijksarchief (RA) in Zeeland, waar hij samen met mr. J.P.N. Ermerins werkte aan het scheiden van de rechterlijke en administratieve stukken bij de overname van de rechterlijke archieven door het RA. Hij was van 23 juli 1896 tot januari 1900 commies-chartermeester. In deze periode heeft hij zich bezig gehouden niet de ordening van de archieven van Staats Vlaanderen, in het bijzonder dat van Hulsterambacht. Twee jaar na zijn benoeming aan het RA werd hij aangesteld als gemeente-archivaris van Middelburg. Hier heeft hij het rechterlijk archief, dat aan de gemeente in bruikleen was gegeven, volledig geïnventariseerd: de inventaris verscheen in 1906, met een inleiding van W.O. Swaving, zijn opvolger. Bovendien hield hij zich bezig met het archief van de thesaurier van vóór 1795. Bij zijn werk op het gemeente-archief heeft Van Visvliet in 1894 een bijzondere ontdekking gedaan. De originele keur van Zeeland, in augustus 1495 door Philips de Schone in Brussel geschonken, was tussen 1777 en 1883 verloren gegaan. Bij het rangschikken en ordenen van het stadsarchief vond hij het stuk, ongeschonden en volledig op kleur, terug tussen de zg. 'rommel'. Na het beëindigen van zijn werk voor het RA heeft Van Visvliet nog het oud-archief van Tilburg geordend (de inventaris verscheen in 1905) en is hij korte tijd gemeente-archivaris van Delft geweest. Belangrijkste werken m.b.t. Zeeland: Inventaris der rechterlijke archieven van Middelburg; met een inleiding van den tegenwoordigen titularis W.O. Swaving (Middelburg 1906); De origineele Keure van Zeeland van het jaar 1495 (in: Eigen Haard, 1894, nr. 31).