Rosevelt (Roosevelt), Familie

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Rosevelt (roosevelt), Familie
Bezoek van mevrouw Roosevelt aan gemeente Oud-Vossemeer (bordes midden), foto: Nationaal Archief/Anefo (20-6-1950). Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, nr. 28105

In 1489 wordt Het Rosevelt al genoemd in een legaat. De naam vindt men voorts op een kaart van het eiland Tholen getekend door D.W.C. en A. Hattinga in 1744 voor het westelijk deel van de polder De 1500 Gemeten, gelegen tussen Tholen en Poortvliet. In 1750 nog bezat Johan Francois van Vrijberghe aldaar de hofstede 'Het Rosevelt'. De Zelandia Illustrata (1e afl., p. 351) vermeldt: 'Onder den rooden (reeden of ligplaatsen voor schepen) aldaar (Poortvliet) was een der voornaamsten Het Roozeveld, een naam nog bewaard in een stuk land bij Tholen en een geslacht van daar afkomstig'. Op dit Rosevelt lagen waarschijnlijk twee hoeven, waaraan zowel de pachters als de eigenaars de achternaam 'Van 't Rosevelt' ontlenen konden. Een register van de stad Tholen noemt in 1624 twee hoeven op het Rosevelt, respectievelijk bewoond door Dignus Maertensz. en Mattheus Blok. De hoeve van Dignus Maertensz. werd na zijn overlijden gekocht door Jan Lievens, gehuwd met Dignus' weduwe. In 1650 wordt hij vermeld met de aanduiding 'op 't Rosevelt'.

Een ander voorbeeld is de akte die in 1643 Pieter Jorisse, landman op het Rosevelt vermeldt. De oudst vindbare voorouders van deze Pieter Jorisse zijn de gebroeders Claes en Pier, omstreeks 1466 op Tholen geboren. De hoeve van Pieter Jorisse werd in 1649 gekocht door een Maarten Cornelisse Geldersman. Later werd ook aan zijn naam toegevoegd: 'op 't Rosevelt'. Nu is het mogelijk, dat laatstgenoemde een zoon had, Claes Maartensz. van Rosevelt, de stamvader der Amerikaanse Roosevelts. Bewijzen zijn hier niet voor te vinden, zeker niet na de brand in de archieven van Middelburg op 17 mei 1940. Ook een vooroorlogs onderzoek, verricht in 1937 op aandringen van de toenmalige Minister van Onderwijs, omdat twee Roosevelts, Theodore en Franklin Delano, het tot president van de V.S. hadden gebracht, leverde geen duidelijk resultaat op.

Bezoek mevrouw Roosevelt en zoon en kleinkinderen, rechts CdK de Casembroot. Op de achtergrond schoorsteenmantel met familiewapens met onder andere het wapen van de familie Roosevelt of van Rosevelt. foto: Nationaal Archief/Anefo (20-6-1950). Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, nr. 28106

Algemeen wordt aangenomen, dat de Amerikaanse familie Roosevelt uit Zeeland stamt en of aan de Nederlandse Van Rosevelts verwant is, danwel op een hoeve op Het Rosevelt gewoond heeft. De stamvader van het Amerikaanse geslacht, Claes Maartensz. van Rosevelt kwam omstreeks 1649 in Nieuw Nederland aan en vestigde zich op Manhattan, waar hij een groot stuk land met boerderij kocht. Omstreeks 1625 hadden zich op Manhattan de eerste kolonisten gevestigd. In 1656 telde Nieuw Amsterdam 100 inwoners en 120 huizen, vier jaar later waren er 1500 inwoners en 340 woningen.

Het eerste kind van Claes en zijn vrouw Jannetje Samuelsdr. heette Thomas Christiaen en overleed reeds jong. Hierna werden drie dochters geboren en in 1658 weer een zoon, Claes genaamd. Het volgend jaar overleed de vader en kort na zijn dood werd nog een dochter geboren. Toen hierna ook de moeder overleed, bleven de vijf kinderen achter in het ouderlijk huis onder de hoede van het Hollands echtpaar Grevenraet, dat door de Weeskamer hiertoe werd aangewezen.

In 1682 huwde de 24-jarige Claes van Rosevelt met Heyltje Jansdr. Kunst, dochter van een timmerman. Later noemde hij zich Nicholaes Ro(o)sevelt, de toevoeging 'van' verviel. Nicholaes vestigde zich als pelshandelaar aan de overzijde van de Hudsonrivier. Hij stond op goede voet met de Indianen en bekleedde in de kolonistengemeenschap een vooraanstaande positie. In 1690 had hij twee zoons, Nicholaes en Johannes, in 1692 werd Jacobus geboren. Nicholaes sr. overleed 30 juli 1742 op 84-jarige leeftijd. Van hem waren toen 45 kinderen en kleinkinderen in leven.

President Theodore Roosevelt, afstammeling van Johannes, was van geloof nog Nederlands Hervormd en kende bij zijn bezoek aan Nederland in 1910 nog enkele woorden Nederlands. Zijn neef, president Franklin Delano Roosevelt, stamde af van Jacobus. In 1933 legde F.D.R. de eed van het presidentschap af op de Statenbijbel van zijn voorouders. Zijn weduwe (en tevens verre nicht) Eleanore Roosevelt bezocht Oud-Vossemeer in 1948.

Auteur

F.R. v. Rosevelt, herz. Peter Sijnke (2012).

Literatuur

  • Beale, Th. Roosevelt's Ancestry, 196-205.
  • Delahaye, Oud- en Nieuw Vossemeer, 125-130.
  • Hoffman, An Armory, 139-142 en 24-26.
  • Meerkamp van Embden, Een onderzoek.
  • Vlekke, Evolution of the Dutch Nation.
  • Versluys, Oud-Vossenveer.
  • Van der Minne, Van Rosevelt en Roosevelt.
  • Whittesley, Roosevelt Genealogy.
  • Hans Krabbendam, ‘Op zoek naar Maerten en de Zeeuwse wortels van de Roosevelts’, in: Zeeuws Tijdschrift 45/2 (1995).