Reigers

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Reigers
Kwak, bron: Amila Kanchana, Wikimedia

Reigers (Ardeidae)

In Zeeland komen verschillende soorten reigers voor.

Blauwe reiger (Ardea cinérea)

De meest bekende is de blauwe reiger. In vroeger jaren werden er op vele plaatsen in Zeeland broedkolonies aangetroffen, maar de laatste jaren resteren er slechts drie, waarin totaal 100-150 paar broeden: twee kolonies bevinden zich in Oost Zeeuws-Vlaanderen en één bij Schuddebeurs op Schouwen-Duiveland. Van juli tot mei is de blauwe reiger een gewone verschijning bij open water.

  • Dialect: Zeeuws-Vlaanderen: reigert.

Purperreiger (Ardea purpúrea)

De purperreiger is in Zeeland een vrij zeldzame doortrekker in april en mei en van juli tot oktober.

Kwak (Nyctýcorax nyctýcorax)

De kwak is in Zeeland een zeldzame doortrekker in voor- en najaar.

Roerdomp (Botaúrus stelláris)

De roerdomp is een broedvogel van rietvelden en moerassen. In Zeeland zijn enkele broedgevallen van de roerdomp bekend. Waarschijnlijk broeden jaarlijks één of enkele paren in Oost Zeeuws-Vlaanderen. De roerdomp kan buiten de broedtijd in zeer klein aantal nabij binnenwateren in de gehele provincie worden waargenomen.

Woudaapje (Ixobrýchus minútus)

Het woudaapje is een broedvogel van dichtbegroeide moerassen en oevers. Vroeger broedden er verspreid door heel Zeeland enkele paren. Behalve in Zeeuws-Vlaanderen, waar in verschillende kreken nog paren broeden, is het woudaapje overal als broedvogel verdwenen. De soort is doortrekker en zomergast in zeer klein aantal, van april tot in september.

  • Dialect: Zeeuws-Vlaanderen: putoor.

Grote zilverreiger (Egrétta álba),Kleine zilverreiger (Ardéola ralloídes)

De grote zilverreiger en de kleine zilverreiger zijn zeldzame gasten uit Oosten Zuid-Europa. Alleen de kleine zilverreiger wordt de laatste jaren wat vaker waargenomen.

Auteur

-P.L. Meininger