Dow Chemical

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Dow Chemical

Petro-chemische fabriek in Terneuzen. Het fabriekscomplex ligt ten westen van Terneuzen in de Nieuw-Neuzenpolder. Vroeger lag hier het gehucht Noordhoek. Dow produceert vooral kunststoffen en is de grootste werkgever van Zeeland. In het laatste decennium verschuift de aandacht bij Dow steeds meer van de productie van bulkgoederen naar die van zgn. 'speciality chemicals'.

Zicht op Dow, foto: J. Wolterbeek, ca. 2000, ZB, Beeldbank Zeeland, rec. nr. 131225

Geschiedenis van het bedrijf

1964: Start

Na een uitgebreide studie besloot het Amerikaanse internationale chemieconcern Dow Chemical (genoemd naar oprichter Herbert Dow) in 1962 een vestiging te openen in Terneuzen (Nieuw-Neuzenpolder). De redenen voor vestiging in Zeeuws-Vlaanderen waren divers. Gewezen werd op de aanwezigheid van goede arbeidskrachten, de goede infrastructuur - waaronder de ligging aan diep vaarwater -, de gunstige ligging ten opzichte van de Europese markt en het gunstig vestigingsklimaat in het algemeen. Besloten werd in 1964 te starten met ongeveer 200 (vooral uit Nederland afkomstige) werknemers.[1] De officiële opening door prins Bernhard vond plaats op 24 mei 1965.[2]

Eerste paal van Dow door Amerikaanse ambassadeur, foto: PZC, 2000, ZB, Beeldbank Zeeland, rec. nr. 137407

De producten waar Dow in Terneuzen aanvankelijk op inzette waren zeer divers. Het betrof industriële chemicaliën, grondstoffen voor plastics, voor bouwmaterialen en verpakkingsmaterialen, speciale kunstgarens en textielgarens.

1965-1969: Stormachtige groei

De eerste jaren van haar bestaan was er een stormachtige groei van de Terneuzense vestiging van Dow Chemical. Zo groeide het uit tot de grootste fabriek van het Dow-concern buiten de Verenigde Staten. In 1967 werd een styreenfabriek geopend. Styreen werd gebruikt als grondstof voor diverse kunststoffen. Twee jaar later, in 1969, werd een LDPE-fabriek in gebruik genomen. LDPE is een thermoplast voor de productie van bijvoorbeeld foliën, plastic tassen, coating voor melkpakken of fotopapier en kabelbeschermmateriaal. Vijf jaar na de start waren al 320 hectare bedrijfsterrein bezet. Om verdere groei van het bedrijf mogelijk te maken werd besloten een aantal oude mosselbanken van natuurgebied De Braakman in gebruik te nemen. Dit gebied van ongeveer 110 ha. zou vanaf 1975 door Dow worden benut.[3]

1970-1974: Verdere groei

Tussen 1970 en 1972 werd een polyetheleeninstallatie met nafta-kraker in gebruik genomen. Polyetheleen is een chemische grondstof die werd gebruikt bij de productie van plastic flesjes en zakjes, verpakkinggen, vezels, en gas- en waterleidingen.

1975-1979: Tegenslag

In de tweede helft van de jaren 70 - DOW telde dan ruim 2.000 werknemers - was er aanvankelijk sprake van teruglopende omzetten. Een en ander was vooral een gevolg van de diepe economische crisis die zich vanaf 1973 ('oliecrisis') meer en meer manifesteerde en van toegenomen concurrentie uit Japan, de VS en uit Oost-Europa. Bij het Terneuzense bedrijf leidde het onder andere tot een begin van structurele energiebesparingsmaatregelen. Daarnaast werd ook geïnvesteerd in milieubeschermende maatregelen, onder andere in waterzuivering.[4] Andere grote investeringen waren er in deze periode niet. Wel werd de aminusfabriek uitgebreid en werd een latexfabriek gebouwd.[5]

1980-1984: Nieuwe investeringen

Meeuw op een paal, met op de achtergrond Dow Chemical, foto: J. Wolterbeek, 1998, ZB, Beeldbank Zeeland, rec. nr. 130226

Ondanks de wat moeizame marktomstandigheden investeerde Dow in 1980 in de aankoop van 20% in de raffinaderij van Total in Vlissingen-Oost. Hierdoor werd de grondstoffenaanvoer voor de langere termijn verzekerd en is men minder afhankelijk van de aanvoer van (dure) nafta. Daarnaast bouwde Dow in deze periode ook een nieuwe poly-ethileenfabriek, een styrofoamfabriek en werden er op de mosselbanken LPG-tanks geïnstalleerd.[6] Vooral tegen de bouwvergunning van de styrofoamfabriek (voor de productie van schuimplastic) kwam veel protest van de milieubeweging. De productie van stryrofoam is namelijk schadelijk voor de ozonlaag.

1985-1989: Wisselende omstandigheden

Als gevolg van onder andere gestegen prijzen voor grondstoffen en energie dalen de bedrijfswinsten in 1985 scherp. Wel bleef de werkgelegenheid op peil en telde Dow in Terneuzen rond 1985 ruim 2.500 werknemers.

In deze periode kwam Dow regelmatig negatief in het nieuws vanwege de milieubelasting van het bedrijf voor de omgeving. Zo zijn er onder andere incidenten vanwege een benzeenwolk en lozingen van styreen.

Aan het eind van de jaren 80 herstelde de markt zich. De bedrijfsresultaten werden snel beter en er ontstond ruimte voor nieuwe investeringen. In 1989 werd begonnen met de bouw van een nieuwe styreenfabriek, waarmee ongeveer 350 miljoen gulden gemoeid is.[7] De styreenfabriek werd in 1991 in gebruik genomen.

1990-1994: Herstructurering

In de jaren 90 verslechterden de marktomstandigheden opnieuw en besloot het wereldwijde Dow-concern dat het roer om moest. De efficiency-operatie, bekend als de zgn. 'Blue Print'-operatie, moest leiden tot een halvering van de productiekosten en een verdubbeling van de productie. Bij Dow in Terneuzen leidde het onder andere tot een vacaturestop en ontslag voor ongeveer 500 werknemers.[8] Als gevolg van deze operatie moesten ook veel onderaannemers en toeleveranciers werknemers ontslaan. Bij de hele operatie werden de vakbonden op een zijspoor gezet. De werknemers van Dow beschikten namelijk niet over een cao, maar hebben een individueel arbeidscontract afgesloten.

1995-1999: Emergo-project

Open dag Chemie, foto: J. Wolterbeek, 11-11-2000, ZB, Beeldbank Zeeland, rec. nr. 1231

Eind 1995 telde Dow in Terneuzen ongeveer 2.300 werknemers. Dit was ongeveer 600 minder dan een paar jaar geleden. Door de kostenbesparingen en een aantrekkende markt kwam er geleidelijk weer financiële ruimte voor nieuwe investeringen. Zo werd in 1999 besloten de tweede naftakraker te moderniseren; een mega-investering, waarmee ongeveer 1 miljard gulden is gemoeid. Dit zgn. Emergo-project leverde 3 jaar werk op voor circa 800 werknemers.[9] Met de vernieuwing van de tweede kraker was het mogelijk de productie van ethyleen sterk op te voeren, waardoor Dow op termijn nieuwe activiteiten kon gaan ontplooien.

2000-2004: Opnieuw investeringen

Door de vernieuwing van de tweede naftakraker kon Dow Terneuzen zijn productie van latex en cumeen (een oliederivaat) opvoeren. Daarna volgden nieuwe investeringen, onder andere een nieuwe kraker en de uitbreidingen van de fabrieken voor ABS (een thermoplast en een copolymeer dat gebruikt wordt voor de productie van kunststoffen voorwerpen), polyethyleen en polyurethaan.

Valuepark Terneuzen

Een andere belangrijke ontwikkeling die zich vanaf 2003 manifesteerde is de ontwikkeling van Valuepark Terneuzen. In dit 140 ha. grote bedrijvenpark - gevestigd op de Mosselbanken en het logistieke park De Braakman waren bedrijven gevestigd die actief waren in de productie, opslag en/of distributie van chemische producten. Door middel van een pijpleiding is het Valuepark verbonden met Dow. Door de concentratie van activiteiten - door gezamenlijk gebruik van grondstoffen en nutsvoorzieningen - ontstonden er diverse synergievoordelen. Bedrijven op het Valuepark waren onder andere Katoen Natie, Vos Logistics, Bertchi, Oil Tanking en SGS.[10]

Valuepark Terneuzen was een joint venture van Dow Benelux en Zeeland Seaports. DOW en de zich in het Valuepark vestigende chemische bedrijven moesten gebruik gaan maken van elkaars producten of restproducten, waardoor kostenreductie mogelijk was. Tevens kon ook de milieubelasting worden verminderd. Via weg, spoor en de binnenlandse waterwegen waren er goede verbindingen met het achterland.

2005-heden: Crisismaatregelen

Vanaf 2008 was het opnieuw (krediet)crisis. Om deze het hoofd te bieden besloot Dow 3 van haar 26 fabrieken te sluiten. Het ging om kleinere fabrieken voor de productie van ethylbenzeen, styreen en polystyreen. De operatie bracht een verlies van ongeveer 200 banen met zich mee.[11] Dit leidde er toe dat in 2010 bij Dow nog ongeveer 1900 mensen werkzaam zijn.

De kredietcrisis was langdurig en trof ook Dow. Via het programma 'doelmatigheid door groei' werden vanaf 2011 opnieuw besparingen doorgevoerd. De laagconjunctuur in de bouw leidde er onder andere toe dat de fabriek voor styrofoam, een bouwisolatiemiddel, werd stilgelegd. Via natuurlijk verloop gingen arbeidsplaatsen verloren. Wel kreeg Dow Terneuzen in 2012 een onderzoekscentrum voor fabricage- en ontwerpdiensten.[12]

Auteur

W. van Gorsel, 2017

Bronnen

Sites

Website Dow

Krantenbank Zeeland, PZC, artikel 40 jaar Dow, 1 september 2005

Noten