Adriaan van der Goes/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

(geboren 1619 – overleden ?). Advocaat. Jongste zoon van mr. Adriaan sr., advocaat van het Hof van Holland, raad en rekenmeester van prins Maurits en Frederik Hendrik en van Maria van Cromstrijen. Adriaan jr. werd in 1634 te Leiden als student in de letteren en in 1641 in de rechten ingeschreven; hij voltooide zijn studie te Chartres (1643-‘44), Orleans (1644), Bordeaux en Parijs. Evenals zijn broer Martinus vestigde hij zich als advocaat voor het Hof van Holland. Uit zijn drukke briefwisseling met zijn broer Willem te Wenen blijkt, dat hij in het bijzonder belast was met het beheer van de uitgestrekte landerijen van de familie in de Bommelerwaard en in de Delta. Herhaaldelijk hadden de beide broers, die bij elkaar woonden, contact met hoge buitenlandse gasten, die zij in de voornaamste steden van de Republiek rondleidden. Deze tak van de familie was uitgesproken katholiek. Al klaagde Adriaan in zijn brieven wel eens over een of ander gewestelijk plakkaat tegen de geestelijkheid, 'toch legt hij niet een doorlopende ingenomenheid aan den dag met alles, wat door geestelijken in zijn naaste omgeving gezegd werd, maar zeide weleens onbewimpeld en zonder omwegen zijn oordeel, al luidde dit soms minder vleiend voor degenen, die het betrof’ Gonnet).

De herinnering aan de drie gebroeders Van der Goes, Martinus, Willem en Adriaan, verdient voor het nageslacht bewaard te blijven, daar hun talrijke brieven een licht werpen op de intieme politieke geschiedenis van een roemrijk tijdperk in ons volksbestaan. Hun correspondentie bevindt zich in het bisschoppelijk archief te Haarlem. Adriaan van der Goes jr. trouwde op 46-jarige leeftijd met Margaretha van Hogendorp. Martinus woonde bij hem in, Willem is lange tijd om een ongelukkig incident verbannen geweest. In het tijdperk van de gebroeders De Witt verbleef hij in Wenen en kwam eerst in april 1673 naar Den Haag terug. De familie Van der Goes speelt een rol in de geschiedenis van Goes. Adriaan van der Goes sr. is door huwelijk met Geertruid van Oostdijk bezitter geworden van het slot Ostende. Binnen het slot, maar ook op het Nederhof is in het begin van de 17e eeuw gekerkt en de kerk is altijd op het Nederhof gebleven. De heren Van der Goes hebben ook enige jaren Adriaan van Renesse van Wulp gehuisvest, die zowel in de stad als in het land van Goes de zielzorg in 't geheim heeft uitgeoefend. De drie broers hadden een halfbroer, Lieven, die een zeer ziekelijk bestaan geleid heeft (overleden 1670) en een halfzuster, Anna, gehuwd met mr. Pieter de Bye. In 1747 stonden Theodorus de Bye en de erfgenamen van Adriaan van der Goes nog te boek als eigenaren van het slot Ostende.