Wiki ZB:Algemeen voorbehoud

Uit Wiki ZB
Versie door Andrea van Boven (overleg | bijdragen) op 26 sep 2018 om 14:36 (Contact)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Doel

Digitalisering van de Zeeuwse Encyclopedie door ZB| Bibliotheek van Zeeland (hierna te noemen ZB) met toestemming van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap (hierna te noemen KZGW) heeft tot doel zoveel mogelijk mensen toegang te verlenen tot wetenschappelijke en literaire bronnen van hun eigen verleden. Het sluit nauw aan bij de maatschappelijke taak van culturele instellingen tot het bewaren, conserveren en beschikbaar stellen van het Nederlandse erfgoed en in regionale context, het Zeeuwse erfgoed. De Zeeuwse Encyclopedie wil een provincial naslagwerk vormen over het functioneren van de politiek, bevolking, woonkernen, geschiedenis, personen, flora, fauna, geografie, sport, water, economie, kunst, literatuur en wetenschap, maritieme, bouwkundige en religieuze onderwerpen maar ook het gebruik van de Nederlandse en Zeeuwse taal en volkskunde.

Daarnaast is de Encylcopedie voor een wetenschappelijk en breed geïnterresseerd publiek van belang (Artikel 15h Auteurswet). Door de online ontsluiting van de lemma’s binnen de Encyclopedie van Zeeland is de inhoud ervan thans goed toegankelijk voor een breed publiek van zowel wetenschappelijk gebruik als voor geïnteresseerden. Digitalisering maakt vanwege de preserveringsexceptie brede toegang mogelijk en zorgt er bovendien voor dat de lemmata interactief worden en trefwoorden en zoektermen zowel op als naast lemmaniveau doorzoekbaar worden (Artikel 16n Auteurswet).

Auteurswet

De auteurswet vormt het juridisch kader –wat wel en niet is toegestaan– voor het digitaliseren van aanwezig bibibliotheekmateriaal. In de Auteurswet (in 2004 voor het laatst gewijzigd) worden voor bibliotheken bepaalde uitzonderingen gemaakt op de gangbare regels voor kopiëren (dus ook elektronische kopieën) en het beschikbaar stellen van gedigitaliseerde informatie.

Disclaimer

Voor zover er nog auteursrecht op de Encyclopedie van Zeeland of lemmata rust, heeft ZB toestemming van de rechthebbende gekregen om de Encyclopedie van Zeeland op internet beschikbaar te stellen, op voorwaarde dat de gebruiker zich houdt aan de gebruiksvoorwaarden die hieronder vermeld staan. ZB stelt de lemmata beschikbaar als wetenschappelijke bron, in

  1. de vorm waarin ze destijds zijn verschenen en
  2. herziene of
  3. nieuw aangemaakte vorm.

Met de inhoud van lemmata aangemaakt door derden heeft ZB uitdrukkelijk en bewust geen bemoeienis (mits binnen de in de paragraaf ‘wat mag je doen met de Encyclopedie van Zeeland’ gestelde regels wordt gebleven). Zo dient ZB het publieke belang dat een democratische samenleving heeft bij volledige en integere archivering van historische bronnen. 
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. ZB en de rechthebbenden/uitgever sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die als gevolg van opzettelijk wangedrag van jou of nalatigheid van de ZB en de rechthebbenden/uitgever is ontstaan. ZB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Encyclopedie van Zeeland en deze website en ondersteunt deze inhoud uitdrukkelijk ook op geen enkele wijze.

Gebruiksvoorwaarden: wat mag je doen met de Encyclopedie van Zeeland?

Voor zover er nog auteursrecht rust op de inhoud van de Encyclopedie (lemmata, foto's, en dergelijke), mag je deze alleen gebruiken voor eigen privégebruik of eigen studie. Dat betekent dat je een kopie voor jezelf mag maken, maar deze niet verder mag verspreiden of publiceren, niet op papier noch digitaal zoals op internet. Zowel niet-commerciële als commerciële verdere verspreiding is dus niet toegestaan zonder toestemming. Wel toegestaan zijn - mits met bronvermelding - de vormen van gebruik die de Auteurswet expliciet toelaat, mits aan alle wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan. Voor ieder ander gebruik, zoals niet-commerciële verdere verspreiding - al dan niet digitaal, van individuele artikelen of hele tijdschriften - en elke vorm van commercieel gebruik of exploitatie, heb je vooraf toestemming nodig van alle rechthebbenden (zie hieronder). Dat geldt ook voor ieder hergebruik van substantiële delen uit onze omvangrijke tijdschriftenbank. N.b. Rechthebbenden speuren actief naar ongeautoriseerd gebruik.

Verder is het niet toegestaan om lemmata of het ZB-beeldmerk te gebruiken voor doelen die in strijd zijn met de wet, openbare orde of goede zeden, of voor andere doelen waarmee ZB en/of de andere rechthebbenden vanwege reputatieoverwegingen niet geassocieerd wensen te worden.


Citeren

Gebruik van de Encyclopedie van Zeeland als historische bron voor publicaties wordt in annotatie en bij bronnenweergave aldus aangegeven door de gebruiker:

ZB/KZGW, Encyclopedie van Zeeland, lemmanaam, door: naam auteur(s).

Of in het geval van een nieuw (na 1985 gemaakt) lemma:

ZB| Encyclopedie van Zeeland, lemmanaam, door: naam auteur(s).

Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de Zeeuwse Bibliotheek en de deelnemende rechthebbende en uitgever de content aanbieden. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

Rechthebbenden

De Encyclopedie is een publicatie van ZB met toestemming van het KZGW, waarop de Auteurswet 1912 (en latere aanvullingen daarop) en de Databankenwet van toepassing zijn; alle rechten op de databank als geheel en op de website komen toe aan de ZB. Daarnaast rusten er rechten op lemmata zelf en op de individuele bijdragen erin (tekstuele bijdragen, foto's, illustraties enzovoorts). Die berusten bij de uitgever tot 70 jaar na eerste publicatie en/of bij de individuele (freelance-) rechthebbenden tot 70 jaar na hun overlijden.

Voor ieder ander gebruik dan de bovenvermelde gebruiksvoorwaarden toestaan, heb je toestemming nodig van zowel de ZB als van de uitgever en/of de betreffende individuele rechthebbende. ZB heeft deze Encyclopedie van Zeeland kunnen realiseren dankzij toestemming van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, waarmee zij een overeenkomst heeft gesloten.

De databank bevat lemmata uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984 tot heden en is het resultaat van een grootschalig digitaliseringsproject van ZB. Deze databank werd gefinancierd door ZB.

Contact

Vragen of opmerkingen over de Encyclopedie van Zeeland kan je mailen aan info@dezb.nl. We sturen jou dan op korte termijn onze reactie. 
ZB heeft van de uitgever toestemming gekregen om dit erfgoed op internet toegankelijk te maken voor niet-commercieel gebruik. 
ZB en de rechthebbenden hebben alle moeite gedaan geen rechten op de inhoud van de Encyclopedie van Zeeland te schenden. Meen je echter benadeeld te zijn, inkomsten te zijn misgelopen door het aanbieden van de Encyclopedie van Zeeland of op andere wijze rechthebbende te zijn op door ZB, deelnemende rechthebbende of uitgever geclaimde rechten, dan kan je je melden bij deze rechtspersonen.